Dotace na obnovu venkova Plzeňského kraje v roce 2017

Obce Plzeň­ského kraje, které potře­bují opra­vit anebo rekon­stru­o­vat občan­skou infrastruk­turu, mají právě v úno­ro­vých a břez­no­vých týd­nech roku 2017 mož­nost požá­dat o finanční pod­poru Plzeň­ský kraj. Výsled­kem může být opra­vená a moder­ni­zo­vaná fasáda obecní budovy anebo třeba auto­bu­sová zastávka, poří­zená v obci Lest­kov (na obrázku) z Pro­gramu sta­bi­li­zace a obnovy ven­kova Plzeň­ského kraje.

Modernizovaná autobusová zastávka v Lestkově

 

Nabídka dotač­ních titulů Plzeň­ského kraje je velmi široká a zahr­nuje kromě občan­ské infrastruk­tury také kul­turní památky, vodní hos­po­dář­ství, pod­poru roz­voje ces­tov­ního ruchu a cyk­lo­tu­ris­tiky anebo pod­poru akti­vit mlá­deže. Více na stránce http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost.

 

Komentáře nejsou povoleny.