Infrastruktura / Naše vize

Infrastruk­turní pro­jekty
usnad­ňují člo­věku život, moder­ni­zují obec nebo měst­ské sídlo, vytvá­řejí pra­covní místa a napo­má­hají ke zto­tož­nění oby­va­tel s mís­tem, kde bydlí.

Občan­ská infrastruk­tura
(náves anebo náměstí, mateř­ská škola …)
Má zvláštní význam. Náves a náměstí jsou vždy stře­dem urču­jí­cím cha­rak­ter sídla. A vybu­do­vat je tak, aby odpo­ví­daly vzpo­mín­kám i před­sta­vám oby­va­tel, není jed­no­du­ché. Este­tické hle­disko je však v tomto pří­padě rozhodující.

Naproti tomu mateř­ská škola musí pri­o­ritně spl­ňo­vat hygi­e­nické poža­davky. Nej­vý­znam­nější je zde eko­no­mické hle­disko, vyjá­d­řené v návrhu počtem dětí ve třídě.

Výrobní infrastruk­tura
(pozemky k pod­ni­kání, haly …)
Je nutná pro tvorbu pra­cov­ních míst. Stavbě pro výrobu před­chází samo­zřejmě nápad, pod­ni­ka­tel­ský plán a spousta pří­prav­ných čin­ností. Vznik výroby však není vůbec možný bez pro­stor k pod­ni­kání, bez pozemků, schvá­le­ných v územ­ním plánu pro danou výrobní čin­nost a bez sou­hlasu okolí.

Tech­nická infrastruk­tura
(komu­ni­kace, veřejná kana­li­zace …)
Je občany při­jí­mána kladně. Ale bez oby­va­tel, schop­ných pla­tit vodné a stočné, není možné sto­ko­vou síť pro­vo­zo­vat beze ztrát. Infrastruk­turní pro­jekty spolu oči­vidně navzá­jem souvisejí.

Kte­rým pro­jek­tem začít?
Je mnoho názorů a určitě něko­lik cest, které vedou k cíli — aktivní a pro­spe­ru­jící obci. O tom svědčí zku­še­nosti sta­rostů obcí, kte­rým se poda­řilo tohoto cíle dosáhnout.