Infrastruktura / O projektu

Dlou­ho­dobé cíle
naší práce v pro­jektu INFRASTRUKTURA jsou naplá­no­vané, pro­jed­nané a vybu­do­vané návsi, výrobny, vodo­vody a další sta­vební záměry tak, aby buď vůbec neza­dlu­žily obec, nebo aby roz­po­čet byl zatí­žen eko­no­micky únos­ným způsobem.

Vybu­do­vaná infrastruk­tura
v pří­padě návsi nebo náměstí musí spl­ňo­vat potřeby oby­va­tel, este­tické poža­davky i poža­davky dotče­ných správ­ních orgánů.
Jaké zadání tedy před­lo­žit archi­tek­tovi — stromy, par­kové osvět­lení, dlažba, sochy a pro­stor pro ven­kovní pose­zení před kavár­nou či hospůd­kou?
Vydláž­děná plo­cha bez zeleně bude odra­zo­vat od del­šího pobytu na náměstí, ale pro­stor nebude „dýchat“. Kašna je pří­jemný dopl­něk náměstí, vyža­duje však údržbu. Lavičky na náměstí, určené ke krát­kému odpo­činku, zase umož­ňují, aby lavičku někdo obsa­dil a „zabydlel“.

Je to jen na Vás a Vašich občanech.

Finan­co­vání infrastruk­tury
Po zku­še­nos­tech s finan­co­vá­ním infrastruk­tur­ních pro­jektů z obec­ních roz­počtů se jeví jako nej­vý­hod­nější vybu­do­vat základní občan­skou infrastruk­turu a následně při­pra­vit výrobní infrastruk­turu. Pod­pora výrobní infrastruk­tury při­nese potřebné finanční pro­středky do obec­ního roz­počtu, které bude následně možné pou­žít na spo­lu­fi­nan­co­vání tech­nické infrastruk­tury (kana­li­zace, veřejné osvět­lení, ply­no­vod, výtopna apod.). Ve všech pří­pa­dech se vyplatí vyu­žít dotace.

Budeme rádi, když budete našimi zákaz­níky a my se tak sta­neme Vašimi part­nery při roz­voji obce anebo města.