Infrastruktura / Služby

Pro­jekt zmí­něné návsi vyža­duje komu­ni­kaci s oby­va­teli a vytvo­ření takové pro­jek­tové stu­die, která bude pro oby­va­tele při­ja­telná a kde velká vět­šina oby­va­tel uvidí místo, které se stane stře­dem města nebo obce. Mís­tem, kde občané budou říkat: „Tak tohle je moje město (ves­nice)“. Kde budou poci­ťo­vat, že oni jsou město a město jsou oni.

A pokud oby­va­telé místo, kde bydlí, při­jí­mají za své, jsou hrdými občany a mají sílu své sídlo spo­lu­vy­tvá­řet, pře­mýš­let o něm, roz­ho­do­vat a naplno vyu­žít jeho možností.

Pomů­žeme
Vám při budo­vání Vašeho infrastruk­tur­ního pro­jektu s plá­no­vá­ním, komu­ni­kací, mar­ke­tingem, pro­jek­to­vou doku­men­tací, uve­de­ním do pro­vozu i financováním.

Nabí­zíme
bohaté zku­še­nosti v infrastruk­tur­ních pro­jek­tech a dobré, plně srov­na­telné ceny, které Vám umožní věno­vat se správě obce a řídit čin­nosti jejího roz­voje naším prostřednictvím.

Umíme
Váš pro­jekt rea­li­zo­vat a uvést do pro­vozu, aby pří­jmy z něj dopl­ňo­valy obecní rozpočet.

Akti­vity spo­leč­nosti X Terra Group
spo­čí­vají na čtyřech projektech

KOMUNITNÍ PROJEKTY
INFRASTRUKTURA
INŽENÝRSTVÍ
VENKOVSKÉ BYDLENÍ

V pro­jektu INFRASTRUKTURA Vám nabí­zíme
pro všechny druhy infrastruk­tur­ních pro­jektů činnosti.

 • plá­no­vání a kalkulace
 • pro­jek­tový záměr a žádost o dotaci
 • komu­ni­kace a marketing
 • uve­dení do pro­vozu a předání

Zkrášlete vlastní obec, pomozte vytvo­řit pra­covní místa, usnad­něte oby­va­te­lům život
v oblastech

 • občan­ská infrastruk­tura
  náves, kul­turní dům, obecní úřad, hasič­ská zbroj­nice, hřiště, památná místa, hřbitov
 • výrobní infrastruk­tura
  potra­vi­nář­ská výroba, země­děl­ská výroba, lesní výroba, dře­vo­vý­roba, drobná výroba, sta­vební výrobky
 • tech­nická infrastruk­tura
  vodo­vody, kana­li­zace, komu­ni­kace, chod­níky, odvodnění

Kon­tak­tujte nás, infor­mujte se, napište nám svůj dotaz.

Smlouva s námi Vám zajistí, že stih­nete Vaše nápady na budo­vání rea­li­zo­vat v rámci běž­ného chodu obce a budete mít čas komu­ni­ko­vat s veřejností.