Inženýrství / Naše vize

Vizí naší spo­leč­nosti
je při­vá­dět na svět pro­jekty, které jsou bez­chybně při­pra­vené, pro­jed­nané a pro­dis­ku­to­vané s dotče­nými orgány i oso­bami, jsou prav­divě zkal­ku­lo­vané, finančně zajiš­těné a řízené tak, aby spl­nily sta­no­vené para­me­try kva­lity, nákladů a termínů.

Stavby jaké­ho­ko­liv druhu
(budovy, inže­nýr­ské sítě) vyža­dují v určité formě kladné sta­no­visko nebo ale­spoň pro­jed­nání s dotče­nými a správ­ními orgány státní správy.
Jen výji­mečně je možno stavbu pro­vá­dět bez ozná­mení, ale to jen v pří­pa­dech uve­de­ných ve sta­veb­ním zákoně.

Pro­jed­ná­vání obyt­ných sta­veb
je tím jed­no­duš­ším pří­pa­dem, pro­tože para­me­try domů jsou ome­zeny jen plat­ným územ­ním plá­nem obce anebo poža­davky nej­bliž­ších sou­sedů jako dotče­ných osob.

Infrastruk­turní pro­jekty
zvláště, pokud se jedná o lini­ové stavby, sice výrazně vylep­šují životní pod­mínky v obci, ale také do nich výrazně zasa­hují, a proto je pro­jed­ná­vání tako­vých sta­veb komplikovanější.