Inženýrství / O projektu

Cílem naší práce v pro­jektu INŽENÝRSTVÍ
je při­pra­vo­vat pro­jekty tak, aby byly rea­lis­ticky naplá­no­vané, pro­jed­nané, se správně spo­čí­ta­nou cenou zho­to­vení stavby, kva­litně zdo­ku­men­to­vané a vysta­věné v odpo­ví­da­jící kva­litě.
Sna­žíme se, aby rea­li­zace pro­jektů obec neza­dlu­žila, pří­padně její roz­po­čet zatí­žila eko­no­micky únos­ným způsobem.

Jak postu­pu­jeme

Rea­lis­tické naplá­no­vání stavby

  • cel­kové náklady včetně pro­voz­ních
    (počet při­po­je­ných oby­va­tel k novému vodo­vodu či kana­li­zaci ovlivní návrat­nost inves­tice a cenu provozování)
  • polož­kový roz­po­čet
    (geo­lo­gický prů­zkum za úče­lem zjiš­tění těži­tel­nosti výkopku upřesní odhad ceny prací)
  • majet­kové vztahy
    (stavba na pozemku maji­tele, jehož pobyt je něko­lik let neznámý nedává pří­liš šancí, že dá včas svůj sou­hlas se stav­bou) atd.

Pro­jed­nání stavby
Dotče­ných orgánů je velké množ­ství — od správců komu­ni­kací, vodo­vodů, ply­no­vodů a dato­vých kabelů přes správní orgány pro životní pro­středí, výstavbu, dopravu a bez­peč­nost až po ini­ci­a­tivy všech mož­ných zamě­ření a zájmů.
Zna­lost postoje všech zúčast­ně­ných stran umož­ňuje buď pře­svěd­čit ostatní o svém návrhu stavby, nebo trasu čás­tečně upra­vit, a přesto dosáh­nout svého cíle.

Cena zho­to­vení stavby
Reálná cena, kte­rou lze vyčís­lit jen z kva­litní pro­jek­tové doku­men­tace, umožní pře­dem zajis­tit odpo­ví­da­jící objem finanč­ních pro­středků, pro­tože pokud se pro­jekt mění během výstavby, stavba se prodražuje.

Jistě, i tady platí, že exis­tují výjimky, ale ty sku­tečně potvr­zují pravidlo.

Naším zámě­rem
je vytvá­řet pro­jekty, které jsou spo­le­čen­sky pří­nosné pro­jekty, vytvá­řejí pra­covní místa, jsou šetrné k život­nímu pro­středí a zlep­šu­jící životní pod­mínky obyvatel.

Budeme rádi, když se sta­nete našimi zákaz­níky a my budeme part­nery při roz­voji vaší obce anebo města.