Inženýrství / Služby

Pomů­žeme
Vám při plá­no­vání Vašeho záměru s pří­pra­vou, pro­jed­ná­ním, mar­ke­tingem, pro­jek­to­vou doku­men­tací, finan­co­vá­ním i s uve­de­ním do provozu.

Nabí­zíme
bohaté zku­še­nosti a dobré ceny slu­žeb, které Vám umožní věno­vat se správě obce a řídit čin­nosti jejího roz­voje naším prostřednictvím.

Umíme
Váš pro­jekt uvést do života v nej­kratší možné době.

Akti­vity spo­leč­nosti X Terra Group
spo­čí­vají na čtyřech projektech

KOMUNITNÍ PROJEKTY
INFRASTRUKTURA
INŽENÝRSTVÍ
VENKOVSKÉ BYDLENÍ

INŽENÝRSTVÍ

 • bez­chybná pří­prava doku­men­tace záměru a řízení pro­jektu
  splňte sta­no­vené ter­míny, kva­litu a náklady
 • inže­nýr­ská čin­nost pro zpra­co­vání tech­nické doku­men­tace
  mějte při roz­ho­do­vání k dis­po­zici pro­jed­naný a schvá­lený projekt
 • vyři­zo­vání územ­ních řízení a sta­veb­ních povo­lení
  uspořte svůj čas
 • zpra­co­vání tech­nic­kých pří­loh v žádosti o dotaci
  vyhněte se pro­blé­mům při spo­lu­fi­nan­co­vání z dotace
 • vedení tech­nic­kého dozoru
  zajis­těte za své peníze kva­litní stavbu včas

Kon­tak­tujte nás, infor­mujte se, napište nám svůj dotaz.

Smlouva s námi Vám zajistí, že stih­nete Vaše nápady na budo­vání rea­li­zo­vat v rámci běž­ného chodu obce a budete mít včas k dis­po­zici všechny doku­menty a vyjádření.