Společenská odpovědnost

X Terra Group zohled­ňuje při svých kaž­do­den­ních akti­vi­tách a roz­ho­do­vá­ních eko­no­mické, soci­ální a eko­lo­gické potřeby všech, kte­rých se čin­nost firmy dotýká, a při­spět tak k dlou­ho­do­bému a udr­ži­tel­nému roz­voji naší spo­leč­nosti a život­ního prostředí.

V rámci našich akti­vit napo­má­háme cel­ko­vému roz­voji a růstu obcí, vytvá­ření nových pra­cov­ních míst a zlep­šo­vání kva­lity života míst­ních obyvatel.

Naše firma odmítá korupci.

Všechny naše pro­jekty jsou pro­vá­děny transpa­rentně s důra­zem na spo­ko­je­nost na obou stra­nách. Vždy se sna­žíme o korektní vztahy se všemi našimi doda­va­teli a odbě­ra­teli. Při vyhod­no­co­vání doku­men­tace v rámci pří­pravy stavby dbáme v první řadě na jejich kva­litu a na bez­peč­nost násled­ných sta­veb­ních prací, které z pří­pravné doku­men­tace vycházejí.

Během naší čin­nosti se sna­žíme o šetrné zachá­zení s pří­rod­ními zdroji, vyu­ží­vání recyklo­va­ných a recyklo­va­tel­ných mate­ri­álů a zva­žu­jeme a vyhod­no­cu­jeme možná envi­ron­men­tální rizika.

Ve smlou­vách, které uza­ví­ráme s kli­enty, se řídíme zása­dami spo­le­čen­ské odpovědnosti.