OPŽP — Ochrana a péče o přírodu a krajinu

01. 04. 2016 / V rámci  OPŽP pro­bíhá pří­jem žádostí do 30. výzvy, Pri­o­ritní osa 4: Ochrana a péče o pří­rodu a kra­jinu, Spe­ci­fický cíl: 4.4 — Zlep­šit kva­litu pro­středí v sídlech.

Žádosti je možné podá­vat od  30.3.2016 do 31.05.2016.

Typy pod­po­ro­va­ných pro­jektů a aktivit

  • Revi­ta­li­zace funkč­ních ploch a prvků sídelní zeleně.

Pod­po­ro­vaná opatření:

  • Zaklá­dání / obnova funkčně pro­po­je­ných ploch a prvků sídelní zeleně (vč. vod­ních prvků a ploch:
    • zaklá­dání ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, ulič­ních stro­mo­řadí, alejí, leso­parků, remízů, prů­lehů), tj. lini­ové, sku­pi­nové i soli­térní výsadby, zatrav­něné plo­chy včetně dru­hově boha­tých tráv­níků, apod. a rea­li­zace funkč­ních pro­po­jení pří­rod­ních ploch a prvků,
    • obnova funkč­ního stavu stá­va­jí­cích ploch a prvků veřejné zeleně (revi­ta­li­zační zásahy, ošet­ření stromů, dopl­nění stá­va­jící výsadby),
    • rea­li­zace pří­rodě blíz­kých opat­ření ke zpo­ma­lení odtoku a retenci sráž­kové vody jako sou­část zaklá­dání a obnovy ploch a prvků zeleně.
  • Obnova a zaklá­dání dopro­vod­ných vod­ních prvků a ploch pří­rodě blíz­kého cha­rak­teru (tůní/jezírek, mokřadů, prů­lehů a jiných terén­ních sní­že­nin, částí vod­ních toků, drob­ných retenč­ních nádrží na sráž­ko­vou vodu apod.) spo­čí­va­jící ve vytvo­ření vod­ních a mokřad­ních bio­topů pro­sto­rově začle­ně­ných a funkčně pro­vá­za­ných s rea­li­zo­va­nými plo­chami zeleně, které záro­veň zvy­šují retenční poten­ciál sídel­ního prostředí.

Komentáře nejsou povoleny.