OPŽP – Ochrana a péče o přírodu a krajinu

01. 04. 2016 / V rámci  OPŽP probíhá příjem žádostí do 30. výzvy, Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, Specifický cíl: 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech.

Žádosti je možné podávat od  30.3.2016 do 31.05.2016.

Typy podporovaných projektů a aktivit

  • Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně.

Podporovaná opatření:

  • Zakládání / obnova funkčně propojených ploch a prvků sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch:
    • zakládání ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů), tj. liniové, skupinové i solitérní výsadby, zatravněné plochy včetně druhově bohatých trávníků, apod. a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
    • obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků veřejné zeleně (revitalizační zásahy, ošetření stromů, doplnění stávající výsadby),
    • realizace přírodě blízkých opatření ke zpomalení odtoku a retenci srážkové vody jako součást zakládání a obnovy ploch a prvků zeleně.
  • Obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod.) spočívající ve vytvoření vodních a mokřadních biotopů prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí.

Komentáře nejsou povoleny.