Připravované dotace Plzeňského kraje

16. 02. 2016/ Pře­hled při­pra­vo­va­ných dotací Plzeň­ského kraje:

 • Pod­pora jed­no­tek sborů dob­ro­vol­ných hasičů obcí Plzeň­ského kraje v roce 2016                 (7.3.2016 — 1.4.2016)
  • Pří­spě­vek na nákup nové cis­ter­nové auto­mo­bi­lové stříkačky
  • Pří­spě­vek na opravy men­šího roz­sahu u cis­ter­nové auto­mo­bi­lové stří­kačky nebo rych­lého zása­ho­vého automobilu
  • Pří­spě­vek na opravy cis­ter­nové auto­mo­bi­lové stří­kačky vět­šího rozsahu
  • Pří­spě­vek na věcné vybavení
  • Pří­spě­vek na tech­nické zhod­no­cení cis­ter­nové auto­mo­bi­lové stříkačky
  •  Pří­spě­vek na odbor­nou přípravu
 • Pod­pora péče o válečné hroby na území PK v roce 2016 (7.3.2016 — 31.3.2016)
 • Pod­pora vče­lař­ství (1.3.2016 — 8.3.2016)
 • Dotační pro­gram Pod­pora pro­jektů a čin­ností — ochrana pří­rody a kra­jiny                               (1.3.2016 — 15.3.2016)
 • Dotační pro­gram vodo­hos­po­dář­ské infrastruk­tury (1.3.2016 — 31.3.2016)
 • Pro­gram pod­pory pro­jektů mateř­ských a rodi­čov­ských cen­ter v Plzeň­ském kraji                   (29.2.2016 — 14.3.2016)
 • Plzeň­ský kraj — bez­pečný kraj a pre­vence kri­mi­na­lity (26.2.2016 — 19.3. 2016)

Komentáře nejsou povoleny.