Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť v roce 2016

16. 02. 2016/  Plzeň­ský kraj při­jímá žádosti o dotaci z pro­gramu Pří­spěvky na vybu­do­vání a moder­ni­zaci spor­to­višť v roce 2016.

Cílem je poskyt­nutí pod­pory na vybu­do­vání a moder­ni­zaci spor­to­višť, která jsou ve vlast­nic­tví Plzeň­ského kraje, obcí, škol a škol­ských zaří­zení nebo spolků půso­bí­cích v oblasti tělo­vý­chovy a sportu, při­spět k vytvo­ření dosta­tečné nabídky moder­ních spor­tov­ních a tělo­vý­chov­ných zaří­zení v Plzeň­ském kraji , pod­pora spor­tov­ních zaří­zení, která mají cha­rak­ter obec­ních spor­to­višť, vyu­ží­va­ných v dopo­led­ních hodi­nách ško­lami a škol­skými zaří­ze­ními, odpo­ledne a ve vol­ných dnech spor­tov­ními oddíly a spor­tu­jící veřejností.

Ter­mín pří­jmu žádostí: 04.02.2016 — 29.02.2016

 

Komentáře nejsou povoleny.