Venkovské bydlení / Naše vize

Objekty pro byd­lení
před­sta­vují nej­běž­nější druh sta­veb na ven­kově. Vzhle­dem k cha­rak­teru sídel a malému počtu oby­va­tel je při tvorbě územ­ního plánu velká pozor­nost kla­dena na para­me­try sta­veb­ních par­cel (veli­kost par­cel, sklon střech domů, zasta­vě­nost), aby byl cha­rak­ter sídla zacho­ván.
Zcela pro­ti­chůdné hle­disko vyvo­lává eko­no­mická stránka byd­lení — co nej­větší zasta­věná plo­cha pozemku za co nej­nižší cenu.

Stále dis­ku­to­vané téma
před­sta­vuje při­stě­ho­vání nových oby­va­tel do obce — věc, která je ve městě mno­hem méně
cit­livá. Přesto ven­kov­ské byd­lení má svoje místo ve společnosti:

1. nárůst oby­va­tel je při­ro­zená sou­část života obce

2. každý nový oby­va­tel obo­hatí život vesnice

3. svo­boda pobytu je jedna ze základ­ních občan­ských svobod

Moderní ves­nice
odpo­ví­da­jící dneš­ním stan­dar­dům dneš­ního života, musí se cit­livě při­způ­so­bit moder­nímu světu.

Vizí naší spo­leč­nosti
je for­mou pro­jektů umož­nit lidem důstojné a plno­hod­notné byd­lení na ven­kově a inte­graci do života obce.