Venkovské bydlení / O projektu

Cílem naší práce v pro­jektu VENKOVSKÉ BYDLENÍ
je při­pra­vo­vat pro­jekty ZTV a obyt­ných sta­veb tak, aby byly rea­lis­ticky naplá­no­vané, pro­jed­nané, se správně spo­čí­ta­nou cenou zho­to­vení stavby, kva­litně zdo­ku­men­to­vané a vysta­věné v odpo­ví­da­jící kva­litě. V pří­padě, že inves­to­rem je obec, sna­žíme se, aby pro­jekty obec neza­dlu­žily nebo aby byl roz­po­čet zatí­žen eko­no­micky únos­ným způ­so­bem.
Budeme rádi, když budete našimi zákaz­níky a my se tak sta­neme vašimi part­nery v pod­ni­ka­tel­ském záměru.