Venkovské bydlení / Služby

Pomů­žeme
Vám při plá­no­vání Vašeho záměru ven­kov­ského byd­lení s pří­pra­vou, pro­jed­ná­ním, mar­ke­tingem, pro­jek­to­vou doku­men­tací, finan­co­vá­ním i s uve­de­ním do pro­vozu.
Nabí­zíme bohaté zku­še­nosti a dobré ceny slu­žeb. Umíme Váš pro­jekt uvést do života v nej­kratší možné době.

Akti­vity spo­leč­nosti X Terra Group
spo­čí­vají na čtyřech projektech

KOMUNITNÍ PROJEKTY
INFRASTRUKTURA
INŽENÝRSTVÍ
VENKOVSKÉ BYDLENÍ

VENKOVSKÉ BYDLENÍ

 • bez­chybná pří­prava doku­men­tace pro­jektů ZTV a byd­lení na ven­kově,
  kal­ku­lace, finanční zajiš­tění, řízení pro­jektu pro spl­nění sta­no­ve­ných para­me­trů kva­lity, nákladů a termínů
 • zři­zo­vání sta­veb­ních par­cel pro ven­kov­ské bydlení
 • pří­prava sta­veb tech­nic­kých sítí a komu­ni­kace pro obytné stavby
 • výbě­rová řízení a spo­lu­fi­nan­co­vání z dotací
  uspořte maxi­mum finanč­ních pro­středků a času
 • pomoc při finan­co­vání stavby z Pro­gramu pod­pory byd­lení
  vyu­žijte národní dotace
 • zří­zení dru­hého byd­lení na ven­kově
  byd­lete kva­litně v čis­tém prostředí

Kon­tak­tujte nás, infor­mujte se, napište nám svůj dotaz.

Smlouva s námi Vám zajistí, že usku­teč­níte Váš sta­vební záměr na ven­kově a sou­časně umož­níte klidné a důstojné byd­lení na ven­kově při plno­hod­notné inte­graci do života obce.