Výzva OPŽP — odstranění starých ekologických zátěží

01. 04. 2016 /  Pří­jem žádostí do 36. výzvy OPŽPPri­o­ritní osa 3 -Odpady a mate­ri­á­lové toky, eko­lo­gické zátěže a rizika, Spe­ci­fický cíl 3.4 pro­bíhá od 01.04.2016 do 30.06.2016.

Pod­po­ro­vané aktivity:

  • inven­ta­ri­zace kon­ta­mi­no­va­ných a poten­ci­álně kon­ta­mi­no­va­ných míst, kate­go­ri­zace pri­o­rit kon­ta­mi­no­va­ných míst podle závažnosti,
  • rea­li­zace prů­zkum­ných prací (včetně doprů­zkumů), ana­lýz rizik,
  • sanace vážně kon­ta­mi­no­va­ných lokalit.

Cel­ková alo­kace: 600 000 000 Kč.

 

Komentáře nejsou povoleny.