Výzva OPŽP – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

01. 04. 2016 / V rámci programu OPŽP je vyhlášena výzva č. 35 Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní , Specifický cíl: 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření.

Příjem žádostí od 1.3.2016 do 31.5.2016.

Celková alokace: 350 000 000 Kč.

Typy podporovaných projektů a aktivit

  • Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření

Typy podporovaných projektů

  • zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní,
  • studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v oblastech s potenciálním povodňovým rizikem viz „Vymezení oblastí s potenciálně významným povodňovým rizikem v ČR“ a „Riziková území při přívalových srážkách v ČR“ (viz www.povis.cz), jako podklad pro následnou realizaci vybraných protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření.
  • Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány.

Typy podporovaných projektů

  • budování a modernizace systému předpovědní povodňové služby, včetně budování a modernizace měřících stanic,
  • budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na regionální a místní úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdílených databází Povodňového informačního systému.

Komentáře nejsou povoleny.