Výzva OPŽP — Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

01. 04. 2016 / V rámci pro­gramu OPŽP je vyhlá­šena výzva č. 35 Pri­o­ritní osa 1: Zlep­šo­vání kva­lity vod a sni­žo­vání rizika povodní ‚ Spe­ci­fický cíl: 1.4 — Pod­po­řit pre­ven­tivní pro­ti­po­vod­ňová opatření.

Pří­jem žádostí od 1.3.2016 do 31.5.2016.

Cel­ková alo­kace: 350 000 000 Kč.

Typy pod­po­ro­va­ných pro­jektů a aktivit

  • Ana­lýza odto­ko­vých poměrů včetně návrhů mož­ných pro­ti­po­vod­ňo­vých opatření

Typy pod­po­ro­va­ných projektů

  • zpra­co­vání pod­kladů pro vyme­zení území ohro­že­ného zvláštní povodní,
  • stu­die odto­ko­vých poměrů včetně návrhů mož­ných pro­ti­po­vod­ňo­vých opat­ření v oblas­tech s poten­ci­ál­ním povod­ňo­vým rizi­kem viz „Vyme­zení oblastí s poten­ci­álně význam­ným povod­ňo­vým rizi­kem v ČR“ a „Rizi­ková území při pří­va­lo­vých sráž­kách v ČR“ (viz www.povis.cz), jako pod­klad pro násled­nou rea­li­zaci vybra­ných pro­ti­po­vod­ňo­vých opat­ření včetně pří­rodě blíz­kých pro­ti­po­vod­ňo­vých opatření.
  • Budo­vání a roz­ší­ření varov­ných, hlás­ných, před­po­věd­ních a výstraž­ných sys­témů na lokální úrovni, digi­tální povod­ňové plány.

Typy pod­po­ro­va­ných projektů

  • budo­vání a moder­ni­zace sys­tému před­po­vědní povod­ňové služby, včetně budo­vání a moder­ni­zace měří­cích stanic,
  • budo­vání a roz­ší­ření varov­ných a výstraž­ných sys­témů v rámci hlásné povod­ňové služby na regi­o­nální a místní úrovni, tvorba digi­tál­ních povod­ňo­vých plánů včetně napl­ňo­vání sdí­le­ných data­bází Povod­ňo­vého infor­mač­ního systému.

Komentáře nejsou povoleny.