Dotace na obnovu venkova Plzeňského kraje v roce 2017

Obce Plzeň­ského kraje, které potře­bují opra­vit anebo rekon­stru­o­vat občan­skou infrastruk­turu, mají právě v úno­ro­vých a břez­no­vých týd­nech roku 2017 mož­nost požá­dat o finanční pod­poru Plzeň­ský kraj. Výsled­kem… ››

Program rozvoje venkova

10. 05. 2016 / Od 3. května 2016 mohou země­dělci podá­vat žádosti o pod­poru z 2. kola Pro­gramu roz­voje ven­kova 2014–2020 (PRV).

Žádosti mohou zájemci podá­vat… ››

OPŽP — Ochrana a péče o přírodu a krajinu

01. 04. 2016 / V rámci  OPŽP pro­bíhá pří­jem žádostí do 30. výzvy, Pri­o­ritní osa 4: Ochrana a péče o pří­rodu a kra­jinu,… ››

Výzva OPŽP — Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

01. 04. 2016 / V rámci pro­gramu OPŽP je vyhlá­šena výzva č. 35 Pri­o­ritní osa 1: Zlep­šo­vání kva­lity vod a sni­žo­vání rizika povodní ‚ Spe­ci­fický cíl: 1.4… ››

Výzva OPŽP — odstranění starých ekologických zátěží

01. 04. 2016 /  Pří­jem žádostí do 36. výzvy OPŽP, Pri­o­ritní osa 3 -Odpady a mate­ri­á­lové toky, eko­lo­gické zátěže a rizika, Spe­ci­fický cíl 3.4 pro­bíhá… ››

Připravované dotace Plzeňského kraje

16. 02. 2016/ Pře­hled při­pra­vo­va­ných dotací Plzeň­ského kraje:

  • Pod­pora jed­no­tek sborů dob­ro­vol­ných hasičů obcí Plzeň­ského kraje v roce 2016                 (7.3.2016… ››

PSOV PK 2016 — Územní plány

16. 02. 2016/ Dotace inves­tič­ního cha­rak­teru na zpra­co­vání návrhu územ­ního plánu.

Ter­mín pří­jmu žádostí: 25.1.2016 — 22.2.2016

Žada­telé: Obce Plzeň­ského kraje s počtem oby­va­tel do 2000

 

Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť v roce 2016

16. 02. 2016/  Plzeň­ský kraj při­jímá žádosti o dotaci z pro­gramu Pří­spěvky na vybu­do­vání a moder­ni­zaci spor­to­višť v roce 2016.

Cílem je … ››

Bezpečné branky 2016

16. 02. 2016/ Plzeň­ský kraj vyhlá­sil výzvu k podání žádostí do pro­gramu Bez­pečné branky 2016.

Cílem pro­gramu je zvý­šit bez­peč­nost dětí na fot­ba­lo­vých hřiš­tích a ostat­ních spor­to­viš­tích… ››

PSOV PK 2016 — Integrované projekty

16. 02. 2016/ Dotace na pod­poru mik­ro­re­gi­onů Plzeň­ského kraje

Dotace je určena na poří­zení, tech­nické zhod­no­cení, sta­vební úpravy a opravy hmot­ného majetku mik­ro­re­gi­onu nebo jeho člen­ských … ››