Časová osa

1996
zalo­žení spo­leč­nosti se zamě­ře­ním na sta­vební pro­jek­to­vou čin­nost / první pro­jekt
mon­to­va­ných více­ú­če­lo­vých sta­veb pro levné bydlení

1997
vývoj alter­na­tiv­ních domků do zápla­vo­vých oblastí

1998
export mon­to­va­ných více­ú­če­lo­vých sta­veb na německy mlu­vící trhy / roz­ší­ření slu­žeb
pro­jek­tové sta­vební čin­nosti pro archi­tek­to­nické ateliéry

2000
roz­ší­ření spe­ci­a­li­zo­va­ných slu­žeb o inže­nýr­skou čin­nost / zpra­co­vání exper­tíz — hlu­kové stu­die,
para­me­try pra­cov­ního prostředí

2005
spuš­tění pro­gramu roz­voje ven­kov­ského byd­lení / řešení pro­jektů s pod­po­rou finan­co­vání
ze stát­ních zdrojů

2006
roz­voj kom­plex­ních pro­jektů infrastruk­tury / inže­nýr­ská čin­nost dohled nad stavbou

2008
první pro­jekt medi­ace akční komu­nity v obci s cílem zís­kat veřej­nost pro pod­poru
infrastruk­tur­ních pro­jektů, kon­so­li­dace nákladů obce, inves­tice uspo­ře­ných pro­středků
do nevy­ho­vu­jící infrastruktury

2010
zahá­jení sys­té­mo­vého roz­voje komu­nit­ních projektů

2012
pře­dání prv­ního kom­plex­ního roz­voje infrastruk­tury veřejnosti

2013
první rea­li­zace pro­gramu Ven­kov­ské byd­lení, mar­ke­ting mul­ti­kul­tur­ního vyu­žití rekre­ač­ního
ryb­níka, medi­ace komu­nit­ních projektů

 

V pří­padě zájmu nás nevá­hejte kon­tak­to­vat, rádi Vám před­sta­víme pří­pa­do­vou studii.